Artikel 1 - Inleiding

Behoudens voorafgaande schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op alle contracten en overeenkomsten tussen Actigroup N.V. en de klant, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen en mogelijke voorwaarden van de klant. Elke verbintenis houdt in voor de klant dat hij zonder enig voorbehoud toetreedt tot onderhavige voorwaarden. In geval van twijfel, worden deze voorwaarden zonder enige uitzondering in het voordeel van Actigroup N.V. geïnterpreteerd en elk geval dat niet volgens de voorwaarden kan worden geregeld, zal volgens het gemeen recht worden beslist.

Artikel 2 - Offerte

Elke offerte uitgaande van Actigroup N.V. is vrijblijvend. Deze offertes verbinden Actigroup N.V., behoudens andersluidend beding, slechts voor een maximum termijn van één maand vanaf de dag van opstelling.

Artikel 3 - Bestellingen

De bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd, bij gebrek aan een schriftelijk tegenorder vanwege Actigroup N.V., binnen de 8 dagen na ontvangst van de orders. Actigroup N.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, o.a. ingeval van onbetaalde facturen, ingeval van onvoldoende financiële garantie of om technische redenen.

Artikel 4 - Klachten

Geen enkele klacht wordt aanvaard, zo de klant zijn voorbehoud niet per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering aan de bedrijfszetel van Actigroup N.V. heeft geformuleerd (goederen, project, factuur, enz.).

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor hetgeen hij bij Actigroup N.V. bestelt en voor het gebruik hij ervan maakt, en vrijwaart Actigroup N.V. tegen elk verhaal van derden. Actigroup N.V. kan geen verantwoordelijkheid verweten worden ingeval van fouten, onvolmaaktheden of vermetelheden in de informatie uitgaande van de klant. Schadevergoedingen mogen volgens uitdrukkelijke overeenkomst de waarde van de betrokken prestatie niet overschrijden.
De klant is verondersteld te beschikken over de reproductierechten van de documenten die hij aan Actigroup N.V. toevertrouwt, en derhalve neemt hij de verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit zijn initiatief.

Artikel 6 - Intellectuele rechten

De artistieke, literaire en industriële creaties van Actigroup N.V., definitief of in projectvorm, blijven eigendom van Actigroup N.V. en mogen niet worden gebruikt, nagebootst of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Actigroup N.V. Elke inbreuk op dit verbod geeft aanleiding tot een vergoeding gelijk aan de aanvankelijke factuur, met een forfait van 1500 € per inbreuk, onverminderd andere schade en belangen.

Artikel 7 - Termijnen

De produktie- en leveringstermijnen van Actigroup N.V. zijn slechts benaderend en niet-bindend. Bij laattijdige leveringen, kan de klant in geen geval, behoudens een ernstige fout onzerzijds, een schadevergoeding eisen noch het order annuleren.

Artikel 8 - Eigendom, transport en risico's

Actigroup N.V. blijft eigenaar van het order tot op het ogenblik van volledige betaling (hoofdsom, intrest, bijbehorende kosten en belastingen). Evenwel zijn de kosten en de risico's van het transport ten laste van de klant vanaf het ogenblik dat het order de lokalen van Actigroup N.V. of van diens eventuele onderaannemers verlaat.

Artikel 9 - Verzending

Indien Actigroup N.V. door de klant met de postverzending wordt belast, dienen de portkosten op voorhand in baar geld, per gekruiste cheque of per bankoverschrijving te worden betaald. Bij gebreke hieraan wordt de uitvoering van de verzending geschorst in afwachting van de regeling. In geval van niet-betaling van de portkosten, wijst Actigroup N.V. elke verantwoordelijkheid bij een laattijdige verzending af.

Artikel 10 - Verzekering - Ontvangst

Het materiaal en de goederen, opgeslagen door de klant in de lokalen van Actigroup N.V. of bij een door Actigroup N.V. aangeduide onderaannemer zijn niet verzekerd. Het ontvangstbericht houdt in geen geval een erkenning van de gemelde hoeveelheden noch de staat waarin zij werden geleverd in. Na de uitvoering van het order, wordt de klant op de hoogte gebracht van het eventuele saldo van de documenten, dat indien gewenst, op zijn kosten kan worden teruggestuurd. Bij gebrek aan dergelijke aanvraag binnen de 14 dagen, zal het saldo worden vernietigd.

Artikel 11 - Aanwijzingen van de klant

Elke bijzondere instructie van de klant betreffende een meer nauwkeurige omschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten van de verplichtingen van Actigroup N.V. of een verandering in voorafgaande instructies moet schriftelijk en minstens 5 werkdagen voor het starten van de uitvoering, worden geformuleerd. Actigroup N.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige mondelinge of laattijdige instructie die niet zoals gewenst door de klant werd uitgevoerd.

Artikel 12 - Proeven - Correcties - Goed voor druk

Behoudens een andersluidend beding, valt de keuze van het lettertype en de lay-out onder de bevoegdheid van Actigroup N.V. Elk order geeft recht op een voorafgaande drukproef. Deze drukproef, geleverd vóór de druk, wordt op gewoon papier uitgevoerd. Zorgvuldige drukproeven, overeenkomstig de definitieve afdruk, kunnen mits een prijsverhoging worden bekomen. De typografische verbeteringen, dit wil zeggen diegenen die de kopij of het model niet wijzigen, vallen ten laste van Actigroup N.V. Auteursverbeteringen, welke verwerkingen, aanvullingen of weglatingen met zich meebrengen, worden in rekening gebracht. De overhandiging van de goedgekeurde proef of van de opdracht tot drukken ontslaat ons Actigroup N.V. van elke verantwoordelijkheid uit hoofde van vergissingen of vermetelheden, welke nà afdruk worden vastgesteld. De goed voor druk blijft de eigendom van Actigroup N.V. en kan, in geval van geschil, als bewijs worden gebruikt. De klachten aangaande fouten en vergissingen, die niet werden verbeterd op de goedgekeurde drukproef, worden niet in overweging genomen. De mondeling gesignaleerde verbeteringen worden, in geval van geschil, enkel erkend indien zij vóór het afdrukken schriftelijk werden bevestigd.

Artikel 13 - Prijs

De prijzen vermeld op de offertes van Actigroup N.V. zijn exclusief BTW, transport en eventuele andere taxaties. Actigroup N.V. behoudt zich het recht voor ze aan te passen, na akkoord op het order, in geval er zich, buiten de wil van Actigroup N.V. om, een prijswijziging in één van de componenten van de kostprijs zou voordoen of bij nieuwe belastingen. In dit geval, heeft de klant het recht zijn order te annuleren, maar de reeds gemaakte kosten zullen door hem moeten worden gedragen.

Artikel 14 - Betalingen

1. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen van Actigroup N.V. betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

2. In geval van niet-betaling van de factuur op diens vervaldatum, worden de verschuldigde sommen, van rechtswege en zonder dat er enige voorafgaande in gebrekestelling vereist is, verhoogd met een verwijlintrest van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien kunnen alle op hun vervaldatum niet-betaalde sommen op elk moment worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% en dit met een minimum van 75 €.

3. Indien de factuur van Actigroup N.V. op aanvraag van de klant op naam van een derde wordt opgesteld, blijft de klant solidair gehouden tot de betaling van deze factuur.

Artikel 15 - Bevoegdheid

De partijen dienen te proberen elk geschil in der minne te regelen. In geval van niet-akkoord, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.